pl
+48 609 697 444 Nowotarska 27B, Zakopane
 • English
 • +48 609 697 444 Nowotarska 27B, Zakopane
  pl

  Regulamin

  Regulamin

  Regulamin Wypożyczalni

  Wypożyczenie roweru następuje zgodnie z niniejszym regulaminem i aktualnym cennikiem, na podstawie pisemnej umowy wypożyczenia pomiędzy Wypożyczalnia a pełnoletnim wypożyczającym.

  1. Niniejszy regulamin obejmuje zasady korzystania, warunki, zakres praw i odpowiedzialności osób korzystających z wypożyczalni.
  2. Wypożyczany sprzęt jest własnością firmy COT Oskar Pieprzak z siedzibą w Zakopanem na ul. Droga na Gubałówkę 2A.
  3. Wypożyczenie i złożenie podpisu na umowie wypożyczenia potwierdza, że Wypożyczający zapoznał się i zaakceptował niniejszy regulamin.
  4. Wypożyczenie lub rezerwacja ( w każdej formie) sprzętu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
  5. Wypożyczany sprzęt jest sprawny technicznie i w takim stanie powinien zostać zwrócony do wypożyczalni. Wypożyczalnia wypożycza sprzęt w pełni sprawny, który Wypożyczający ma prawo i obowiązek sprawdzić przed podpisaniem umowy.
  6. Opłatę za wypożyczenie pobiera się z góry, za zadeklarowany czas używania. Wypożyczalnia zastrzega sobie prawo do naliczenia dodatkowej opłaty odpowiedniej do przekroczonego czasu wynajmu.
  7. Wypożyczający zobowiązuje się:

   – przedstawić dokument tożsamości ze zdjęciem(dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy), z którego pracownik wypożyczalni spisze dane do umowy;

   – pozostawić w wypożyczalni zastaw za wypożyczony sprzęt kaucje zwrotną;

   – złożyć czytelny podpis na umowie wypożyczenia;

   – korzystać ze sprzętu sportowego oraz jego wyposażenia zgodnie z przeznaczeniem;

   – zwrócić wypożyczany sprzęt sportowy do miejsca wypożyczenia, sprawny technicznie w stanie nie uszkodzonym.

   -zwrócić wypożyczony sprzęt w należytej czystości;

   -korzystać ze sprzętu sportowego w celach niekomercyjnych i wyłącznie dla użytku osobistego;

   -przestrzegać zakazu użyczania sprzętu sportowego osobom trzecim;

   -zabezpieczyć wypożyczony sprzęt przed kradzieżą w przypadku pozostawienia go poza wypożyczalnią;

   -nie używać sprzętu sportowego do skoków, sztuczek kaskaderskich, wyścigów itp.

   -niezwłocznie zgłaszać problemy związane z korzystaniem ze sprzętu sportowego pracownikowi wypożyczalni;

   -zaniechać samodzielnego dokonywania jakichkolwiek napraw, modyfikacji, wymiany części w wypożyczonym sprzęcie;

   -pokryć koszty naprawy uszkodzonego sprzętu lub jego wyposażenia, wynikłych z winy wypożyczającego,

   -pokryć koszty zakup nowego sprzętu w przypadku całkowitego zniszczenia sprzętu.

  8. W przypadku utraty wypożyczonego sprzętu lub jego wyposażenia bądź osprzętu na skutek kradzieży lub zgubienia, wypożyczający jest zobowiązany do zwrotu równowartości kosztów odpowiadających wartości sprzętu, wyposażenia lub osprzętu zgodnie z obowiązującymi cenami rynkowymi.
  9. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i szkody, zarówno u wypożyczającego jak i osób trzecich, powstałych w czasie użytkowania sprzętu przez wypożyczającego.
  10. Za wady ukryte w częściach materiałach i akcesoriach Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności.
  11. Wypożyczający który dopuścił się zniszczenia lub zagubienia sprzętu ponosi odpowiedzialność prawną i materialną
  12. Pracownik wypożyczalni ma prawo odmówić wypożyczenia sprzętu sportowego gdy osoba chcąca wypożyczyć sprzęt jest w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub znajduje się pod wpływem substancji odurzających
  13. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 17 czerwca 2020 roku.